تلفن تماس : ٠٢١٢٢٣٩٤٨٣٠    info@publishteam.com

اشتباهات رایج برای چاپ مقاله ISI

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 8 اسفند 1397 در ساعت 10 : 45 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

اگر می خواهید اقدام به چاپ مقاله ISI نمایید باید میزان اشتباهات را تا حد امکان پایین بیاورید تا در چاپ مقاله ISI با مشکل مواجه نشوید. در اینجا درباره رایج ترین اشتباهاتی که برای چاپ مقاله صحبت خواهیم کرد بنابراین در ادامه مقاله با ما باشید.

مشکلات آماری مانع از چاپ مقاله ISI

در بسیاری از مقالات از آزمون های آماری استفاده می شود و تعدا بسیاری از افراد بیشتر در قسمت بررسی و تحلیل این آمارها دچار ایراداتی می شوند که باعث مبهم شدن مقاله می شود و  برای چاپ مقاله  ISIدچار مشکل خواهید شد. بخش تجزیه و تحلیل این داده های آماری بسیار مهم می باشد و در بسیاری از مواقع با اشتباهاتی که در این بخش توسط نویسنده و یا نویسندگان مقاله صورت می گیرد امکان رد مقاله برای چاپ مقاله ISI به وجود می آید زیرا داوران نسبت به بخش ارائه آمارها بسیار حساس هستند.

نظر داوران درباره بیشترین اشتباهات رایج برای چاپ مقالهISI

وجود ایراد در طرح تحقیق

در این قسمت باید نحوه انتخاب نمونه ها به شکل تصادفی و یا غیر تصادفی مشخص شود

ایراد در تجزیه و تحلیل داده های آماری

شما داده های آماری را دارید ولی در تجزیه و تحلیل ان ها به درستی عمل نمی کنید. برای مثال آزمون تی را مستقلاً برای دو گروه وابسته انجام دهید و یا ارزش P را بدون بیان تحلیل  های آماری بیان نمایید. یا اگر بدون بررسی پیش فرض های رگرسیون از آن استفاده نمایید در بخش داوری چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

ایراد در ارائه داده ها

این ایرادات برای مثال به یادداشت خطایی استاندارد به جای محاسبه انحراف از معیار برای توصیف داده ها مربوط می شود و یا اینکه برای تحلیل متغیرهای فاصله ای از روشی اشتباه استفاده نمایید.

ایرادات زیاد در تفسیر داده های آماری

ممکن است محقق آزمون های آماری را به درستی انجام داده باشد اما تفسیری که از این موضوع می کند به درستی انجام نشده باشد که این اشتباه در میان سایر اشتباهات بسیار پررنگ می باشد. ایجاد این اشتباهات ممکن است مقاله شما را دستخوش بسیاری از تغییرات نماید در چاپ مقاله  ISIبا مشکل رد مقاله مواجه شوید.

واضح بودن نمایش داده ها

در برخی از موارد محقق در بیان و انتقال آمار دچار ابهام می شود برای مثال فرض های یک پژوهش به خوبی در مقاله ذکر نمی شود. بنابراین برای چاپ مقاله ISI باید به دور از هرگونه ابهامی داده ها بیان و تفسیر شوند. اگر در این زمینه دچار مشکل هستید برای بالا بردن پذیرش برای چاپ مقاله  ISIمی توانید با کارشناسان موسسه آینده برتر مشورت نمایید.

انتخاب آزمون های آماری مناسب قبل از شروع به جمع کردن اطلاعات

این که برای تحلیل داده ها از چه آزمون هایی استفاده می کنید باید قبل از شروع به کار مشخص شود. برخی از آزمون های آماری احتیاج به حجم زیادی از داده ها دارند و اگر شما اطلاعات تان بر اساس متغیرهای آزمون آماری نباشد در نهایت در تحلیل دچار مشکل خواهید شد. شما اگر در ابتدا بدانید که از چه آزمون آماری می خواهید استفاده نمایید اطلاعات آماری را بر آن اساس جمع آوری خواهید کرد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :